Wikia

Narutopedia

Uzumaki Clan

Talk311
5,710pages on
this wiki
Revision as of 16:56, December 8, 2012 by 212.253.225.143 (Talk)

Uzumaki Clan

Uzushiogakure Symbol

(うずまき一族, Uzumaki Ichizoku)

Debut
Appears in Anime, Manga, Game and Movie
Affiliation
Known Members

Jutsu

sdasdasdas asdas dqwe 12easd a s asd w w das

Start a Discussion Discussions about Uzumaki Clan

  • Uzumaki Clan

    31 messages
    • hamura with the byakugan and the spiritual energy hagoromo with rinnegan and natural energy then i think naruto now have senjutsu(natu...
    • Meh possibly?
Facts about Uzumaki ClanRDF feed
Appears inAnime +, Manga +, Game + and Movie +
English nameUzumaki clan +
Infobox IconUzushiogakure Symbol.svg +
Kanji nameうずまき一族 +
LoyaltyUzushiogakure +
NameUzumaki Clan +
NamesUzumaki clan +, うずまき一族 +, Uzumaki Ichizoku + and Uzumaki Clan +
PictureUzushiogakure Symbol +
Romaji nameUzumaki Ichizoku +

Around Wikia's network

Random Wiki