Wikia

Narutopedia

Browse wiki

Special page

Sakura's Feelings
Anime Naruto: Shippuden  +
Arc Five Kage Summit (Arc) +
English airdate 14 September 2013  +
English name Sakura's Feelings  +
Episode number 206  +
Japanese airdate 7 April 2011  +
Kanji name サクラの想い  +
Manga Chapter 468  + , 469  + , 470  +
Name Sakura's Feelings  +
Names Sakura's Feelings  + , Sakura's Feelings  + , サクラの想い  + , Sakura no Omoi  +
Picture File:Sakura's Feelings.png +
Romaji name Sakura no Omoi  +
Has queryThis property is a special property in this wiki. Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings + , Sakura's Feelings +
Categories list Episodes  +
Modification dateThis property is a special property in this wiki. 29 July 2015 22:40:31  +
hide properties that link here 
  No properties link to this page.
 

 

Enter the name of the page to start browsing from.

Around Wikia's network

Random Wiki