Wikia

Narutopedia

Filter:Uses kekkei genkai

Talk0
5,653pages on
this wiki

This filter covers the property Uses kekkei genkai. It has the label Kekkei Genkai Used.

Facts about Uses kekkei genkaiRDF feed
Covers propertyThis property is a special property in this wiki.Uses kekkei genkai +
Has labelThis property is a special property in this wiki.Kekkei Genkai Used +

Around Wikia's network

Random Wiki