Wikia

Narutopedia

Filter:Uses kekkei genkai

6,176pages on
this wiki
Talk0

This filter covers the property Uses kekkei genkai. It has the label Kekkei Genkai Used.

Facts about "Uses kekkei genkai"RDF feed
Covers propertyThis property is a special property in this wiki.Uses kekkei genkai +
Has labelThis property is a special property in this wiki.Kekkei Genkai Used +

Around Wikia's network

Random Wiki